Dzisiaj:
Dzień powszedni
Środa 21 marca — św. Mikołaj z Flue, pustelnik
Jutro:
Dzień powszedni
Czwartek 22 marca — św. Zachariasz, papież


Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

J 12, 20-33   Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity


Droga krzyżowa ulicami Siennicy 2018

Grupy niosące krzyż w czasie posczególnych stacji:

Droga krzyżowa ulicami Siennicy 2018
 • I —(pod kościołem) Ministranci
 • II —Dzieci
 • III —Ojcowie
 • IV —Matki
 • V —Młodzież
 • VI — Babcie
 • VII — Dziadkowie
 • VIII —Siostry kapucynki
 • IX —Panowie z kół różańcowych
 • X —Panie z kół różańcowych i Legionu Maryi
 • XI —Nauczyciele, służba zdrowia
 • XII — Wspólnoty parafialne; grupa rowerowa, grupa modlitewna, oaza
 • XIII —osoby które jeszcze nie niosły krzyża
 • XIV —(pod kościołem) Ministranci

Medytacja na 5 Niedzielę Wielkiego Postu

Jesteśmy coraz bliżej Świąt Wielkanocnych, za tydzień Niedziela Palmowa. W liturgii Chrystus coraz wyraźniej przygotowuje uczniów na swoje odejście, mówiąc: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?

Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje.

Kontemplujmy zdecydowanie Jezusa, który choć świadomy cierpienia i pełen lęku pragnie nas zbawić przez śmierć krzyżową. Zechciejmy odnaleźć się w Apostołach, którzy nie rozumieją Słów Jezusa. Próbujmy odkrywać ich uczucia, obawy, myśli, niepokoje. Czy nie pojawiają się także w nas, gdy nie rozumiemy dróg Pana?

Możemy powiedzieć, że tak samo Mistrz jak uczniowie doznają lęku przed wydarzeniami, które czekają ich w Jerozolimie. Jednakże Chrystus jest świadomy swojego posłania: pragnie uwielbić Imię Ojca i zbawić człowieka.

Jego cel jest jasny. Uczniowie natomiast przejdą długą drogę zanim odnajdą w sobie motywację miłości, zanim jak ziarno nie obumrą w nich ich egoizm, lęk o siebie i własne wizje szczęścia, tak by wydali plon trwania przy Chrystusie.

Dopiero Duch Święty prowadzi ich do świadectwa. O tego Ducha prosimy dziś w psalmie responsoryjnym, prosząc Pana by odnowił w nas Jego moc, dał nam ducha ofiary.

Pan obiecuje nam w pierwszym czytaniu: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. (...) Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

Kontynuujmy naszą pracę nad sobą i wielkopostne wyrzeczenia, pewni Bożej Łaski. Nie bójmy się trudu, głośnego wołania i płaczu: te uczucia były też w Chrystusie. I dzięki Niemu możemy przejść nasze, nieraz trudne, drogi.

Wpatrujmy się w to zmaganie Chrystusa, bo ono jest źródłem naszej siły i pewnego zwycięstwa.

s. Olga Jaroszek i s. Ewa Zagrodzka


Codzienny kalendarz historyczny:

547Zmarł św. Benedykt z Nursji, pustelnik, założyciel klasztoru na Monte Cassino, autor reguły benedyktyńskiej.
1633Król Władysław IV przyjął hołd lenny z Prus Książęcych.
1685W Eisenach w Turyngii urodził się Jan Sebastian Bach, wybitny kompozytor niemiecki.
1917Roman Dmowski zaproponował brytyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych Arturowi Balfourowi ogłoszenie wspólnej deklaracji państw ententy w sprawie niepodległości Polski.
1918Na froncie zachodnim rozpoczęła się niemiecka ofensywa.
1919Na Węgrzech wybuchła komunistyczna rewolucja, która po kilku miesiącach została stłumiona.
1923W Moskwie rozpoczął się pokazowy proces ks. abp. Jana Cieplaka i 14 księży, w którym zapadły wyroki śmierci i długoletniego więzienia. Ksiądz biskup Cieplak skazany został na śmierċ za „podżeganie do buntu poprzez zabobony”, jednak pod naciskiem światowej opinii publicznej i po ostrzeżeniu ze strony rządu polskiego wyrok zamieniono na 10 lat więzienia.
1939Niemcy ponowili żądanie wyrażenia przez Polskę zgody na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i budowę eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich.