Dzisiaj:
Dzień powszedni
Sobota 30 sierpnia — św. Małgorzata Ward, męczennica
Jutro:
XXII Niedziela Zwykła
Niedziela 31 sierpnia — św. Józef z Arymatei; św. Nikodem

obrazek

    

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam, Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Mt 16, 13-20 - Tobie dam klucze królestwa niebieskiego24 sierpnia 2014 r. Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła

Papieże i opatrzność


Niedawno podróżowałem. W jednym ze środków transportu wywiązała się rozmowa z moimi sąsiadami. Gdy zauważyli, że jestem księdzem, zaczęli formułować swoje opinie na temat Kościoła. Robili to wprawdzie w kulturalny sposób, nikt z nas nie musiał czuć się urażony, ale momentami posuwali się za daleko. Nie chodzi o to, że krytykowali Kościół, bo instytucja ta składa się z ludzi, więc zawsze jest co reformować, ale chodzi o to, że posunęli się za daleko w krytyce. Można bowiem zrozumieć, że ktoś ma np. trudności ze spowiedzią, ale nie można zrozumieć, że ktoś w ogóle kwestionuje spowiedź jako sakrament. Gdy w swoich rozważaniach przyparli mnie do muru, powiedziałem, że jesteśmy członkami Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. To nie jest Kościół wymyślony czy założony przez nas. Gdyby tak było, trzeba by go uznać za sektę. Jeśli zaś Kościół jest Chrystusowy, to zwyczajnie trzeba przyjąć wszystko, co Chrystus w tym Kościele przewidział. Dlatego od wieków możliwa jest dyskusja o rzeczach mniej ważnych, niebędących istotą. Zmieniały się zatem liturgia czy przykazania kościelne. Nie do pomyślenia natomiast byłaby zmiana tego, co jest istotą – sakramentów czy porządku moralnego.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ustanowił papiestwo, ale chyba możemy w tym kontekście wspomnieć również o hierarchii. „Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).

Na temat prymatu Piotra można by rozpisywać się w nieskończoność. Komentarzem do powyższych słów niech będzie tylko krótka refleksja, mówiąca o trzech ostatnich papieżach. Jan Paweł II był potrzebny do walki z komunizmem, Benedykt XVI do walki z liberalizmem, a Franciszek do walki z konsumpcjonizmem. Prawdopodobnie gdybyśmy w historii cofali się coraz bardziej, poprzedni papieże też pokazaliby, że ich wybór na Stolicę Piotrową inspirowała Opatrzność.

Ks. Marek Łuczak

ZA: Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Codzienny kalendarz historyczny:

1579Wojska polskie dowodzone przez króla Stefana Batorego, umiejętnie wiążąc ruchliwymi zagonami armię moskiewską, zdobyły Połock.
1704W Narwie król August II Mocny zawarł z Rosją sojusz zaczepno–odporny przeciw Szwecji. Car Piotr I zobowiązał się udzielić Rzeczypospolitej pomocy wojskowej i finansowej, w zamian uzyskał zgodę na prowadzenie działań wojennych ze Szwecją na terytorium Polski.
1901Brytyjczyk Hubert Booth opatentował popularny sprzęt gospodarstwa domowego – odkurzacz.
1939W obliczu zagrożenia niemieckiego Polska zarządziła powszechną mobilizację, którą dzień wcześniej pod naciskiem Francji i Anglii odwołano.
1944W powstańczej Warszawie Niemcy zamordowali około 300 rannych i chorych w Szpitalu Jana Bożego na ul. Bonifraterskiej.
1946Zmarł major Henryk Sucharski, legionista, który walczył w wojnie polsko–bolszewickiej w 1920 r.; dowódca obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r. Do zakończenia wojny przebywał w niewoli niemieckiej. Po wojnie znajdował się na emigracji we Włoszech. W 1971 r. jego prochy sprowadzono do kraju i złożono na Westerplatte, wśród żołnierzy, którymi dowodził.
1980Komisja rządowa z Kazimierzem Barcikowskim podpisała porozumienie ze strajkującymi w Szczecinie.