Dzisiaj:
Dzień powszedni
Czwartek 18 września — św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski
Jutro:
Dzień powszedni
Piątek 19 września — św. January, biskup i męczennik

obrazek

    

Jezus powiedział do Nikodema:

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
     A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
    Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

J 3, 13-17 - Krzyż narzędziem zbawienia14 września 2014 r. Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Podwyższenie Krzyża Świętego

Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V w. oddawano mu cześć w dniu po rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, tj. 14 września. Tak też powstało osobne święto.

Miłość ukrzyżowana…


Zawsze, kiedy z uwagą i pomocą Ducha Świętego wsłuchujemy się w teksty biblijne, wzrasta w nas świadomość tajemnicy miłości Boga. Na różne sposoby i na wielu miejscach historii narodu wybranego Bóg objawił swoją miłość. Jednak nie zawsze naród odpowiadał Bogu swoją wiernością, zwłaszcza kiedy jego oczekiwania nie spełniały się "teraz i tutaj". Przykładem takiej postawy - zapisanym w Księdze Liczb - jest "szemranie przeciwko Panu" podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Dopiero w obliczu śmierci w związku z zesłaniem jadowitych węży Izraelici dostrzegli i uznali swój grzech odejścia od Boga i błagali Go o przebaczenie. Pan Bóg po raz kolejny wysłuchał modlitwy wstawienniczej Mojżesza i wskazał drogę ocalenia: "każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na znak węża miedzianego, zostanie przy życiu" (por. 21, 9).

Odczytując zadany nam fragment z Listu św. Pawła do Filipian, odkrywamy nie tylko tajemnicę posłuszeństwa Jezusa "aż po śmierć krzyżową", ale "przekonującą moc Jego miłości ukrzyżowanej". Albowiem tym, co w chrześcijaństwie jest naprawdę wielkie, to możliwość osobistego kontaktu każdego człowieka z Bogiem. Bez prawdy o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym nie może być wiarygodnej Ewangelii. "Aby tego uniknąć - uczył nas św. Jan Paweł II - musimy stanąć przy Maryi. Wtedy Chrystus będzie dla każdego z nas Żywą Osobą". On jest Panem naszego życia: "Pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia" i "Pierworodnym spośród umarłych" (por. Kol 1, 15. 18).

W Ewangelii św. Jana spotykamy jasny przekaz o konieczności wiary w Ukrzyżowanego Syna Bożego, aby móc osiągnąć życie wieczne i uniknąć potępienia. Przyjmując w Jezusie dar miłości miłosiernej Ojca, człowiek przechodzi z Nim "z życia do życia wiecznego". Warto w tym miejscu przywołać niezwykle mocne wyrażenie Benedykta XVI z jego encykliki "Deus caritas est": "Na krzyżu Chrystusa dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu Sobie, poprzez które On ofiaruje Siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić - jest to miłość w najbardziej radykalnej formie" (nr 12).

Gdy będziemy stać z Maryją pod krzyżem Chrystusa, nie zabraknie nam odwagi do złożenia świadectwa wiary.

Abp Wacław Depo

ZA: Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Codzienny kalendarz historyczny:

1543Ukazało się drukiem pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”.
1454Wojska polskie doznały porażki w bitwie z Krzyżakami pod Chojnicami. Było to pierwsze starcie zbrojne w wojnie trzynastoletniej, która zakończyła się zwycięstwem Polski.
1739Podpisano traktat pokojowy w Belgradzie kończący wojnę Rosji i Austrii z Turcją.
1772Posłowie Rosji, Prus i Austrii zażądali zwołania Sejmu polskiego w celu zatwierdzenia pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej.
1810Chile (dawna kolonia Hiszpanii) proklamowało niepodległość.
1863Oddział powstańczy pod dowództwem mjr. Władysława Brandta zniszczył rosyjskie posterunki na granicy z Prusami Wschodnimi koło Wincenty w Łomżyńskiem.
1925Rada Ligi Narodów przyjęła uchwałę mówiącą, że „półwysep Westerplatte zostanie oddany do dyspozycji Rządu Polskiego i będzie służył do wyładunku, magazynowania i ekspedycji do Polski materiału wojennego i wybuchowego, przychodzącego tranzytem”.
1939Z portu w Tallinie uciekł ORP „Orzeł”, internowany wbrew prawu międzynarodowemu przez władze estońskie.
1939Władze rumuńskie internowały prezydenta, rząd oraz polskie władze wojskowe na czele z marszałkiem Edwardem Rydzem–Śmigłym.
1944Największy zrzut dla powstańczej Warszawy, dokonany przez 107 amerykańskich „latających fortec” B–17. Zrzuciły one ok. 1300 zasobników, z czego powstańcy przejęli tylko około 20 procent.