Dzisiaj:
Dzień powszedni
Sobota 28 listopada — św. Stefan Młodszy, męczennik
Jutro:
Pierwsza Niedziela Adwentu
Niedziela 29 listopada — bł. Maria Klementyna Anuarita Nengapeta

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa


Historia ludzkości jest historią oczekiwania na Chrystusa. Chociaż Syn Boży już przyszedł, stał się człowiekiem, chociaż jest realnie i prawdziwie obecny w Eucharystii, okres oczekiwania na Niego trwa nadal.

I. Kiedy Chrystus ukaże się w chwale? Mt 24,23-31; Łk 21,34-36

Nikt nie wie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie dokonać sądu ostatecznego i wskrzesić ciała ludzkie z martwych. Zbawiciel uczy: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn tylko Ojciec" (Mk 13,32). Oczywiście, Chrystus jako Syn Boży znał czas swojego ponownego przyjścia w chwale, lecz nie znał go jako człowiek posłany dla naszego zbawienia i dla objawienia nam Bożej prawdy.

Chrystus może powrócić w każdej chwili. Przypomina to Katechizm słowami: "Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie (Por. Ap 22, 20.), nawet jeśli nie do nas należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1, 7) (Por., Mk 13, 32.). Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili (Por. Mt 24, 44; 1 Tes 5, 2), nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze "zatrzymane" (Por. 2 Tes 2, 3-12.)" (KKK 673)

Chrystus nie podał wprawdzie dokładnej daty i godziny swojego powrotu w chwale, jednak wskazał na znaki, które powinny być rozważane. Powiedział: "A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach." (Mt 24,32-33)

Zauważanie tych znaków nie powinno jednak skłaniać do spekulacji dotyczących konkretnej daty przyjścia Chrystusa w chwale, lecz do czujności, do nawracania się, do życia w stanie łaski, do kierowania się miłością i do unikania grzechu.

ZA: fronda.pl


Roraty i świeca roratnia.

Skąd wzięła się nazwa roraty i dlaczego świece nazywamy "świecami roratnimi"?

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie Adwentu: "Rorate coeli de super... (niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...)". W Polsce najstarsze ślady Mszy św. Roratniej sięgają XIII w. Według zachowanych dokumentów Msza św. roratnia gromadziła liczne rzesze wiernych w katedrze wawelskiej. Roraty i świeca roratnia. Wszystkie stany państwa (król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi, kolejno zapalali jedną świecę siedmioramiennego świecznika wypowiadając słowa: "jestem gotowy na sąd Boski". Dzisiaj, w nawiązaniu do tej pięknej, średniowiecznej tradycji, symbolem naszej gotowości na przyjście Jezusa są cztery świece zapalane w kolejne tygodnie Adwentu.

Świeca roratnia (zwana też roratką) jest jeszcze jednym ważnym symbolem w naszej liturgii. Ta płonąca świeca, ozdobiona często niebieską wstęgą, przypomina nam postać Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas najlepszym przykładem gotowości na przyjęcie oczekiwanego Mesjasza.

ks. Krzysztof Gajewski SDS


Rekolekcje Adwentowe 6 — 9. XII. 2015

Niedziela

  •  730 - Msza święta z nauką dla dorosłych
  •  900 - Msza święta z nauką dla dorosłych
  • 1100 - Msza święta z nauką dla dzieci
  • 1230 - Msza święta z nauką dla dorosłych
  • 1800 - Msza święta z nauką dla młodzieży

Poniedziałek, Wtorek, Środa

  •  900 - Msza święta z nauką dla dorosłych
  • 1100 - Msza święta z nauką dla dorosłych
  • 1600 - Msza święta z nauką dla dzieci
  • 1715 - Msza święta z nauką dla dorosłych i młodzieży
  • 1830 - Msza święta z nauką dla dorosłych i młodzieży

Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Robert Wielądek

Sakrament pokuty sprawowany będzie we wtorek i środę podczas każdej Mszy Świętej.


Codzienny kalendarz historyczny:

1561W Wilnie podpisano układ, na mocy którego mistrz zakonu kawalerów mieczowych Gotthard Kettler oddał Polsce i Litwie część Inflant leżącą na północ od Dźwiny. W zamian Kettler otrzymał jako dziedziczne lenno Kurlandię.
1627Doszło do bitwy morskiej pod Oliwą. Flota polska dowodzona przez admirała Arenda Dickmana starła się z blokującą port gdański eskadrą szwedzką admirała Nilsa Stjernskjölda. Zwycięstwo polskie doprowadziło do zniesiona szwedzkiej blokady Gdańska. W czasie bitwy zginęli obydwaj admirałowie. Szwedzi oprócz dwóch okrętów stracili około 350 ludzi.
1907W Krakowie zmarł Stanisław Wyspiański, dramatopisarz, poeta i malarz.
1922Otwarcie obrad Sejmu i Senatu I kadencji. Marszałkiem Sejmu został Maciej Rataj z PSL „Piast”, Senatu - Wojciech Trąmpczyński
1943W Teheranie rozpoczęła się konferencja przywódców Wielkiej Brytanii, USA, Związku Sowieckiego (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina). Uzgodnienia, jakie zapadły podczas spotkania, pozostały tajne i stanowiły podstawę decyzji podjętych w czasie konferencji jałtańskiej.
1947W Zabrzu UB aresztowało prezesa IV Zarządu Głównego WiN ppłk. Łukasza Cieplińskiego.